W spektrum typów warstw wodonośnych znajdują się dwa elementy końcowe; ograniczone i nieskrępowane (z półokrągłymi znajdującymi się pomiędzy nimi). Nieograniczone warstwy wodonośne nazywane są czasami także warstwami wodonośnymi lub warstwami freatywnymi, ponieważ ich górną granicą jest warstwa wodonośna lub powierzchnia freatywna.

Hydraulik w Kielcach a lokalne potrzeby

Zazwyczaj (ale nie zawsze) najpłytszy poziom wodonośny w danym miejscu nie jest określony, co oznacza, że nie ma warstwy ograniczającej (warstwy wodonośnej lub wodospadu) pomiędzy nim a powierzchnią. Termin „perched” odnosi się do wód gruntowych gromadzących się powyżej jednostki lub warstw o niskiej przepuszczalności, takich jak warstwa gliny.

Dobry hydraulik w Kielcach https://hydraulikwkielcach.pl/

hydraulik

  • Termin ten jest zazwyczaj używany w odniesieniu do małego lokalnego obszaru wód gruntowych, który występuje na wysokości wyższej niż regionalnie rozległy poziom wodonośny. Różnica między warstwami wodonośnymi grzęzawodnymi i nieutwardzonymi polega na ich wielkości (grzędy są mniejsze).
  • Pokryte warstwami wodonośnymi są warstwy wodonośne, które są nakładane przez warstwę ograniczającą, często złożoną z gliny. Warstwa spiętrzająca może zapewnić pewną ochronę przed zanieczyszczeniem powierzchniowym.

Jeżeli rozróżnienie między warstwami zamkniętymi i nieutwardzonymi nie jest jasne z geologicznego punktu widzenia (tzn. jeżeli nie wiadomo, czy istnieje wyraźna warstwa ograniczająca lub czy geologia jest bardziej złożona, np. pęknięta warstwa spodnia skały płonnej), do jej określenia można wykorzystać wartość składowiska zwróconą z testu poziomu wodonośnego (chociaż testy poziomu wodonośnego w nieutwardzonej warstwie wodonośnej powinny być interpretowane w inny sposób niż testy poziomu wodonośnego w warstwach zamkniętych).

Hydraulik w Kielcach a wskaźnik budowy

Pokryte warstwy wodonośne charakteryzują się bardzo niskimi wartościami buforowalności (znacznie mniej niż 0,01 i zaledwie 10-5), co oznacza, że poziom wodonośny w wodach nieukrytych powinien być interpretowany inaczej niż w warstwach ograniczonych).

Niesfinowane warstwy wodonośne mają zdolność magazynowania (zazwyczaj nazywaną wówczas wydajnością właściwą) większą niż 0,01 (1% objętości objętości objętościowej); uwalniają one wodę z magazynu poprzez mechanizm faktycznego odprowadzania porów warstwy wodonośnej, uwalniając stosunkowo duże ilości wody (do drenowalnej porowatości materiału warstwy wodonośnej, lub minimalnej objętościowej zawartości wody).

W izotropowych warstwach wodonośnych lub warstwach wodonośnych przewodnictwo hydrauliczne (K) jest równe dla przepływu we wszystkich kierunkach, podczas gdy w warunkach anizotropowych różni się, szczególnie w sensie poziomym (Kh) i pionowym (Kv).

Półzamknięte warstwy wodonośne z jedną lub kilkoma warstwami wodonośnymi pracują jako system anizotropowy, nawet jeśli poszczególne warstwy są izotropowe, ponieważ wartości Kh i Kv związków są różne (patrz przepuszczalność hydrauliczna i opór hydrauliczny).

Przy obliczaniu przepływu do kanalizacji lub przepływu do studni w warstwie wodonośnej należy wziąć pod uwagę anizotropię, aby nie uszkodzić powstałego w ten sposób systemu odwadniającego.